Elektrotechnisch

Elektrotechnische installaties

Wettelijke bepaling(en)

  • Bouwbesluit 2003
  • Regeling Bouwbesluit 2003

Wettelijke controle en onderhoud

  • Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.
  • Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema’s beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

Branche organisatie(s)

Norm(en)


NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 1041 V eiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties

NEN 3134 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten (vervallen)

NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie

NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene bepalingen

NEN 3140 Be drijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 5152 Europese normgeving elektrotechnische symbolen

NEN-EN-IEC 60079-14 Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties

NEN-EN-IEC 61241-14 E lektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen – Deel 14: Keuze en installatie

NEN-EN-IEC 61241-17 Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan in mijnen) (vervallen)

NEN-EN-IEC 60204-1 Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10

Publicatie(s) richtlijnen


NPR 5310 Praktijkrichtlijnen bij NEN 1010

NPR 7910 Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10

NTA 8025 Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen

Stroomlijn    Vakblad Sterkin

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
  • Groepenverklaring
  • 1e inspectierapport
  • Periodiek inspectierapport
  • Aanwijsbeleid installatieverantwoordelijke en vakbekwaam persoon