Transport

Liften

Wettelijke bepaling(en)

  • Warenwetbesluit liften
  • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)
  • Arbeidsomstandighedenbesluit

Wettelijke controle en onderhoud

  • Liften worden ten hoogste twaalf maanden na de eerste ingebruikneming en vervolgens telkens na verloop van ten hoogste achttien maanden door een aangewezen instelling gekeurd.
  • De controle en het onderhoud van een brandweerlift vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.
  • Hijs- en hefgereedschap wordt ten minste eenmaal per jaar door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling op zijn goede staat onderzocht waarbij het zo nodig wordt beproefd. Deze persoon of instelling beschikt over de daarvoor benodigde uitrusting.

Branche organisatie(s)

Norm(en)

NEN 2778 Vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden

NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 1081 Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi

NEN-EN 81-1 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Deel 1: Elektrische personenliften

NEN-EN 81-2 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Deel 2: Hydraulische personenliften

NEN-EN 81-3 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Deel 3: Elektrische en hydraulische klein-goederenliften

NEN-EN 81-72 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften

NEN-EN 13015 Onderhoud van liften en roltrappen – Regels voor onderhoudsinstructies

NEN-EN 115 Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en aanbrengen van roltrappen en rolpaden

NEN 3585 Veiligheidseisen voor vast-opgestelde goederenheffers

N 1083 Veiligheidsvoorschriften voor elektrische paternosterliften voor personen

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Logboek liftinstallatie
  • Onderhoudscontract
  • Keuringsrapport(en)
  • Bewijs van Goedkeuring