Gassen

(Aard)gasinstallatie

Wettelijke bepaling(en)

 • Bouwbesluit 2003
 • Regeling Bouwbesluit 2003
 • Activiteitenbesluit

Wettelijke controle en onderhoud

 • De veiligheid van gasinstallaties vereist een juiste bediening, een goede bedrijfsvoering, een periodieke controle en preventief onderhoud.
 • Voor de bediening moeten duidelijke instructies voor het betrokken personeel toegankelijk zijn.
 • Het preventief onderhoud en de periodieke controle moeten volgens voorschrift van de fabrikant, aangeven in procedures met aanduiding van proef- of controlefrequenties, worden uitgevoerd.
 • Onderhoud, controle/inspectie en reparatie moet door terzake kundig personeel worden uitgevoerd.
 • Halfjaarlijks een visuele controle van de gehele installatie
 • Jaarlijks een controle afsluiters en beveiligings-/regelapparatuur conform de onderhoudsvoorschriften van de leverancier
 • Vijfjaarlijks de grondleidingen controleren

Branche organisatie(s)

Norm(en)


NEN 2078              Eisen voor industriële gasinstallaties

NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen – Nieuwbouw

NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie

NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen – Bestaande bouw
NEN 1059 Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 –
Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregelstations voor transport en distributie

NEN-EN 676 Automatische ventilatorbranders voor gasvormige brandstoffen
NEN 7244-10 Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar –
Deel 10: Specifieke functionele eisen voor opstellingsruimten en meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100 mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650 m n 3 /h

NEN-EN 1775 Gasvoorziening - Gasleidingen in gebouwen - Maximale werkdruk kleiner of gelijk aan 5 bar - Functionele aanbevelingen

NEN-EN 15001-2 Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en niet-industriële installaties -
Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstellen, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN-EN 15001-2 Gasvoorzieningsystemen - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en niet-industriële installaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstellen, bedrijfsvoering en onderhoud

Publicatie(s) richtlijnen


NPR 3378   Nederlandse Praktijkrichtlijn – Gasinstallaties (Leidraad bij NEN 1078)

NTA 8025 P eriodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen

NPR 7028 Gasmeters - Afmetingen en aansluitingen

Gaswijs Vakblad Sterkin

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Op het bedrijf moeten bijgewerkte tekeningen, schema's inclusief ontwerpgegevens, toelaatbare bedrijfsdrukkeormale bedrijfswaarden enz. aanwezig zijn.
 • Bevindingen van inspecties, controles, enz. en van uitgevoerde reparaties moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 • Installatietekening conform de NEN 2078
 • Rapport beoordeling van de lassen


Medische gassen


Wettelijke bepaling(en)

 • Warenwetbesluit drukapparatuur 311
 • Wijziging Besluit drukapparatuur 339
 • Besluit medische hulpmiddelen
 • Pressure Equipement Directive (PED) 97/23/EC

Wettelijke controle en onderhoud

 • ?
Branche organisatie(s)

Norm(en)

NEN-EN 737-3 Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 3: Leidingen voor medische gassen onder druk en vacuum (Vervallen)

NEN-EN-ISO 7396-1 Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 1: Leidingensystemen voor medische gassen onder druk en vacuüm

NEN-EN-ISO 7396-2 Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 2: Afvoersystemen voor anesthesiegassen

NEN-EN-ISO 9170-1 Afnamepunten voor pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 1: Afnamepunten voor medische gassen onder druk en vacuüm

NEN-EN-ISO 9170-2 Afnamepunten voor pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 2: Afnamepunten voor afvoersystemen voor anesthesiegassen

ISO 10083 Geconcentreerd zuurstof toevoerinstallatie voor gebruik met medische gaspijpleidingsystemen

NEN-EN-ISO 21969 Hoge-druk flexibele aansluitingen voor gebruik met medische gas-systemen

NEN-EN-ISO 10524-1 Drukregelaars voor het gebruik met medische gas - Deel 1: Drukregelaars en drukregelaars met volumestroommeters

NEN-EN-ISO 10524-2 Drukregelaars voor gebruik met medische gassen - Deel 2: Hoofddrukregelaars en leidingdrukregelaars

NEN-EN-ISO 10524-3 Drukregelaars voor gebruik met medische gassen - Deel 3: Drukregelaars geïntegreerd in de afsluiter van de gasfles

NEN-EN-ISO 10524-4 Drukregelaars voor gebruik met medische gassen - Deel 4: Lage-drukregelaars

Publicatie(s) richtlijnen

 • ?

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen
 • ?