Algemeen

voor iedere installatie

Wettelijke bepaling(en)

 • Woningwet
 • Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken
 • Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
 • Bouwbesluit 2003
 • Regeling bouwbesluit 2003
 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)
 • Model Bouwverordening en Gemeentelijke bouwverordening
 • Activiteitenbesluit
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Arboregeling

Wettelijke controle en onderhoud

 • Verplichtingen werkgever: het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van installaties en toestellen, teneinde gebreken te voorkomen die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen brengen.
 • Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Branche organisatie(s)

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Plattegrond Tekening
 • Keuringsrapport
 • Logboek
 • Bedienings- en onderhoudsvoorschriften