Wet- en Regelgeving

Woningwet

De Woningwet is ingevoerd in 1901 met als doel de bewoning van slechte woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. De wet stelt daarom bouwtechnische eisen aan alle bouwwerken. Ook is in de Woningwet een stelsel opgenomen voor bouwvergunningen. Verder verplicht de Woningwet gemeente ondermeer een welstandsnota op te stellen. Daarin moet voor ieder gebied dat een gemeente 'welstandsgevoelig' vindt zo concreet mogelijk aangegeven zijn wat de welstandseisen zijn. De Woningwet vormt de kern van de bouwregelgeving en dan met name de bouwparagraaf van deze wet.

Bron: VROM 2008

Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken

In dit besluit is het regime voor bouwvergunningen uitgewerkt. Het besluit bevat voorschriften voor het bouwvergunningsvrij bouwen en het bouwen waarvoor een lichte bouwvergunning vereist is.

Bron: VROM 2008

Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning

In dit besluit staat hoe een bouwaanvraag moet worden ingediend.

Bron: VROM 2008

Bouwbesluit 2003

Besluit met de bouwtechnische voorschriften voor bouwwerken.

Bron: VROM 2008

Regeling bouwbesluit 2003

De Regeling Bouwbesluit 2003 zorgt voor een volledige afstemming tussen het Bouwbesluit en de normen, CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen. In deze regeling zijn de voorschriften te vinden die voorheen in de modelaansluitvoorwaarden (voor gas, elektriciteit, noodstroom en water) waren opgenomen. In deze regeling is een zogenoemd duaal stelsel voor de brand- en rookklassen opgenomen. Sinds 1 september 2005 is de aansluiting van de NEN-normen ook weer in bijlage 1 van deze regeling opgenomen.

Bron: VROM 2008

Model Bouwverordening en Gemeentelijke bouwverordening

De Modelbouwverordening (MBV 1992) is een gemeentelijke regelgeving en eengedetailleerde uitwerking van de regels uit de Woningwet en het Bouwbesluit.

Gemeenten passen de regelgeving van de Modelbouwverordening soms opdetailniveau aan met het gevolg dat de verordeningen per gemeente kunnen verschillen.

De modelbouwverordening geeft regelgeving over de volgende onderwerpen:

1e.      administratieve bepalingen;

2e.      welstandsbepalingen;

3e.      stedenbouwkundige voorschriften;

4e.      bouwverbod op verontreinigende grond;

5e.      sloopvoorschriften en bepalingen;

6e.      uitvoeringseisen voor bouwwerkzaamheden

7e.      bepalingen inzake het gebruik van bouwwerken.

De onderwerpen 1e. t/m 6e. betreffen voornamelijk bouwkundige aspecten en zijn van

minder belang voor de elektrotechnische regelgeving.

Bepalingen inzake het gebruik van bouwwerken (7e.):

Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan brandveilig gebruik van gebouwen en omvat onder

meer de aanwezigheid van brandmeld- en/of ontruimingsinstallaties,

vluchtrouteaanduidingen, noodstroomvoorzieningen en/of noodverlichting.

Tevens stelt de Modelbouwverordening een eis tot aansluiting van een bouwwerk op het

openbare distributienet voor elektriciteit.

De Modelbouwverordening is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

(VNG Uitgeverij).

Bron: MBV 1992

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

De Woningwet schrijft voor dat gemeenten voorschriften over brandveilig gebruik van bouwwerken moeten opnemen in de gemeentelijke bouwverordening. Deze voorschriften verschillen per gemeente. Het 'Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken' , kortweg het Gebruiksbesluit genoemd, trekt op landelijk niveau de voorschriften voor het brandveilig gebruik van bouwwerken gelijk (uniformering).
In het Gebruiksbesluit, worden de brandveiligheidseisen voor iedereen in elke gemeente gelijk. Meer rechtsgelijkheid dus. Daarnaast wil VROM met de unformering ook het aantal gebruiksvergunningplichtige bouwwerken fors verminderen, met 80%. Dit verlaagt ook de administratieve lastendrukl.

Bron: VROM 2008

Arbeitsomstandighedenwet (Arbowet)

De Arbowet geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen.

Bron: SZW 2008

Arbobesluit

In het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbowet, staan nadere regels waaraan zowel werkgever als werknemer zich moet houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels voor een aantal sectoren en categorieën werknemers in.

Bron: SZW 2008

Arboregeling

Aan arboregels die de overheid oplegt, moet zowel werkgever als werknemer zich altijd houden. Net als aan de voorschriften uit de CAO. Sommige NEN-normen, opgelegd door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zijn ook wettelijk verplicht.

Bron: SZW 2008

Arbobeleidsregels

Een uitwerking van wettelijke bepalingen.

Bron: SZW 2008

Wet Milieubeheer
De Wet milieubeheer (Wm) bepaalt met welk (wettelijk) gereedschap het milieu beschermd kan worden. Het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) is een uitvoeringsbesluit van de Wet milieubeheer.

Bron: infopuntbrandveiligheid

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
In het Activiteitenbesluit zijn tien 8.40 AMvB's, het 'Besluit voorzieningen en installaties' en het 'Besluit opslaan in ondergrondse tanks' samengevoegd.

Brandweerwet

De gemeentelijke zorg voor de brandveiligheid is vastgelegd in de Brandweerwet 1985. De wet regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het gemeentebestuur en de taken van de (regionale) brandweer.

Bron: infopuntbrandveiligheid an

dbeveiligingsverordening
De Brandbeveiligingsverordening regelt de uitvoering van de Brandweerwet. Gemeenten controleren en handhaven op basis hiervan.
Bron: infopuntbrandveiligheid